Chang’E and the Elixir of Immortality

Artists: Tsujui Carrie Chin, sheng; Yazhi Guo, dizi/suona; Guo Zhaoshun, zhongruan/daruan; He Tao, erhu; Cheng Jin Koh, yangqin; Yimin Miao, dizi; Min Xiao-Fen, pipa; Wei Sun, guzheng; Beibei Wang, percussion; Shin-Yi Yang, guzheng; Zhou Yi, pipa

Ensemble: Boston Modern Orchestra Project (BMOP)

Conductor: Gil Rose

Release Date: June 16, 2023

Label: BMOP/sound 1092

PurchaseBack to Recordings

Works on this Album

Zhongguo Pop (2005, arr. 2011; arr. 2021) 11’
Yazhi Guo, dizi; He Tao, erhu; Min Xiao-Fen, pipa; Shin-Yi Yang, guzheng

Ping-Pong, Concerto for Pipa (three movements) (2004, arr. 2006) 21’
Min Xiao-Fen, pipa

The Legend of Cowherd and Weaver Girl, Concerto for Percussion and Orchestra (2018) 19’
Beibei Wang, percussion

Plum Blossoms (2000) 6’
Min Xiao-Fen, pipa

Chang’E and the Elixir of Immortality (2019/2022) 15’
Tsujui Carrie Chin, sheng; Yazhi Guo, suona; Guo Zhaoshun, zhongruan/daruan; Cheng Jin Koh, yangqin; Yimin Miao, dizi; Wei Sun, guzheng; Zhou Yi, pipa